اساسنامه

اساسنامه

(انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران(ستصا

فهرست                                                                                                                                    
فصل اول: کلیات 
ماده1- هویت انجمن  
ماده ۲ -اقامتگاه 
ماده ۳ -حوزه فعالیت انجمن 
ماده ۴ - تابعیت ومدت انجمن 
ماده ۵ - اهداف انجمن 
ماده ۶ -شرح وظایف انجمن 
فصل دوم: شرایط و نحوه عضویت و انواع آن
ماده ۷ -شرایط و نحوه عضویت وانواع آن 
ماده ۸ -شرایط عضویت اصلی 
ماده ۹ -منابع مالی 
فصل سوم: اركان انجمن
ماده ۱۰ -ارکان انجمن 
ماده ۱۱ -مجامع عمومی 
ماده ۱۲ -مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده 
ماده ۱۳ -مجمع عمومی فوق العاده  
ماده ۱۴ -هئیت مدیره  
ماده ۱۵ -شرایط عضویت در هئیت مدیره 
ماده ۱۶ -دبیر 
ماده ۱۷ -بازرس 
ماده ۱۸ -خزانه دار 
فصل چهارم: شرح وظایف ارکان انجمن
ماده ۱۹ - وظایف مجمع عمومی عادی 
ماده ۲۰ -وظایف مجمع عمومی فوق العاده
ماده ۲۱ -شرایط و نحوه تشکیل مجامع
ماده ۲۲ -وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیئت مدیره 
ماده ۲۳- شرایط و نحوه انتخاب و تشکیل هیئت مدیره 
ماده ۲۴ - وظایف دبیر 
ماده ۲۵ - وظایف بازرس 
فصل پنجم: انحلال و سایر مقررات
ماده ۲۶ -انحلال  
ماده ۲۷ -هیئت تصفيه 
ماده ۲۸ -شرایط تعليق وسلب عضویت اعضاء 
ماده ۲۹ -سایر مقررات 

                                                                               


بسمه تعالی

اساسنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران


فصل اول : کلیات 


ماده ۱-  هویت انجمن
نام تشكل " انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران می‌باشد که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می¬شود و در اجرای بند "ک" ماده ۵ قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب  ۱۵/12/69 با اصلاحیه  15 /9/ ۱۳۷۳و با موافقت و نظارت اتاق ایران با حداقل      نفر عضو تشکیل می شود و همچنین به موجب مصوبه شماره 16680/12/1 مورخ 12/10/77 شورایعالی اداری وابسته به وزارت صنایع ایران می باشد معهذا در قبال اعمال خود دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و به صورت صنفی و غیرانتفاعی فعالیت می¬نماید.
ماده ۲- اقامتگاه
مرکز اصلی انجمن در تهران قراردارد و شعب آن می‌تواند در سراسر کشور و همچنین در خارج از کشور مستقر گردد. تغییر مرکز اصلی انجمن و تأسیس شعب آن کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد رسید
تبصره1:  هر زمان که ایجاب نماید، هیئت مدیره می تواند اقامتگاه انجمن را تغيير داده و مراتب را ضمن انتشار در روزنامه به اطلاع عموم برساند.
ماده ۳-  حوزه فعالیت انجمن
حوزه فعالیت انجمن در سراسر ایران و سایر کشورها می‌باشد.
ماده ۴-  تابعیت و مدت انجمن
تابعیت انجمن ایرانی است و مدت آن نامحدود می باشد
ماده ۵- اهداف انجمن
الف- راهبری کلان و دراز مدت اعضاء در ارتباط با برنامه های دولت.
ب- کاهش وظایف دولت و اخذ اختیار به منظور صدور قسمتی از مجوزهای اداری و صنعتی و غیره.
پ- ایجاد هماهنگی بین اعضاء در مسیر توسعه کمی و کیفی صنایع تجهیزات سازی
ت- بررسی مشکلات اعضاء در رابطه با قوانین موجود.
ث- فراهم نمودن پیشنهادات ارزی و ریالی به منظور تخصیص به اعضاء در زمینه های انتقال تکنولوژی، ضمانتنامه های ارزی و ریالی، توسعه کمی و کیفی آموزشی، تحقیقاتی و .....
ج- حل و فصل دعاوی حقوقی شرکتهای عضو نسبت به یکدیگر با توجه به درخواست اعضاء.
چ- ایجاد تسهیلات لازم جهت ثبت و حفظ حقوق اختراعات و فن آوریهای جدید اعضاء.
ح- برنامه ریزی و هدایت صنعت تجهیزات سازی در مسیر توسعه صادرات از طریق برگزاری نمایشگاههای تخصصی داخل و خارج کشور .
خ- ایجاد بانک اطلاعاتی در مورد شرکتها و کشورهای خارجی و شناسائی منابع مالی و اعتباری و طرحهای بالقوه و بالفعل و قوانین موجود آنها.
د- حمایتهای اجرائی لازم از اعضاء در راستای حضور در طرحهای خارج از کشور.
ذ- پشتیبانی جهت صدور خدمات فنی و مهندسی
ر- حمایت اجرائی از اعضاء در موارد دعاوی حقوقی با شرکتها و کشورهای خارجی.
ز- ارتباط با مراکز صنعتی و آموزشی داخلی و خارجی و توصیه و اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقاتی.
ژ- گسترش همکاری در بین اعضاء و جلوگیری از رقابتهای ناسالم.
س- معرفی وصدور قابلیت های مهندسی و اجرائی اعضاء در سطح بین المللی
ش- بالابردن کیفیت محصولات شرکتهای عضو در انطباق با استانداردهای بین المللی وحفظ منافع مشتریان.
ص- مشاوره در ارتباط با قراردادهای انتقال تکنولوژی.
ماده ۶- شرح وظایف انجمن
الف- جمع آوری و طبقه بندی توانمندی‌های فنی ، مهندسی و تشکیلاتی شرکت‌های عضو.
ب- ارائه طرحهای بهینه به هیئت دولت در رابطه با مشکلات اعضاء با قوانین موجود.
پ- تعیین و پیشنهاد زمینه های جدید کاری به یک عضو یا مجموعه ای از اعضاء.
ت- شناسائی پروژه های قابل انجام در داخل و خارج از کشور و پیشنهاد آن به یک عضو یا یک مجموعه (مجموعه ای از اعضا).
ث- جلوگیری از رقابت غیر اصولی بین اعضاء با برنامه ریزی و هماهنگی در توسعه کمی و کیفی اعضاء.
ج- ایجاد هماهنگی در بین اعضاء به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل یکدیگر.
چ- حکمیت در موارد دعاوی حقوقی اعضاء نسبت به یکدیگر.
ح- انعکاس نیازهای ارزی مورد نیاز اعضاء به وزارت صنایع.
خ- پیشنهاد شاخص های تعدیل قیمت تجهیزات به سازمان برنامه و بودجه.
د- تدوین و تنظیم مصوبات و دستورالعمل های انجمن.
ذ- پیشنهاد تقسیم کار پروژه ها و طرحهای بزرگ ملی در بین اعضاء.
ر- انتشار نشریات و دستورالعمل های آموزشی، صنفي.
ز- برگزاری سمینارها و کلاسهای صنعتی، آموزشی در داخل و خارج از کشور.
ژ- اعزام نماینده و عضویت در مجامع صنعتی، آموزشی، صنفی خارج از کشور.
س- ارتباط با کلیه شرکتهای خارجی فعال در ایران و جمع آوری و ثبت تواناییها و علائق و مشکلات آنها.
ش- برنامه ریزی و اجرای نیازهای آموزشی مدیران ارشد شرکتهای عضو.
ص- بررسی قراردادهای انتقال تکنولوژی اعضاء و ارائه توصیه و دستورالعمل های اجرائی.
ض- همکاری با مقامات مسئول دولتی در زمینه تهیه و تدوین قوانین و مقررات و آئین نامه های مرتبط.
ط- ارزیابی توانمندی¬های فنی، مدیریتی و اجرای رتبه بندی شرکتهای مرتبط با فعالیت انجمن جهت هدایت پروژه ها بسمت اعضاء در زمینه ساخت تجهیزات و پیشنهاد به کارفرمایان.

فصل دوم: شرایط و نحوه عضویت و انواع آن

ماده ۷-انجمن دارای سه نوع عضو خواهد بود: عضو اصلی، عضو وابسته و عضو افتخاری
7-1 کلیه شرکت¬ها و مؤسسات شاغل در فعالیت‌های موضوع ماده (۱) این اساسنامه که واجد شرایط لازم طبق ضوابط مندرج در آئین نامه داخلی انجمن باشند می توانند در این انجمن عضو شوند که از این پس در این اساسنامه به آنان" عضو اصلی" اطلاق خواهد شد و نماینده رسمی آنها در مجامع حق رای دارند .
7-2 اشخاص حقوقی که خصوصیات مذکور برای عضویت اصلی را نداشته باشند ولی برای رسیدن به اهدف انجمن، طبق نظر هیئت مدیره مؤثر تشخیص داده می شوند، می توانند به عنوان عضو وابسته انتخاب شوند. عضو وابسته پس از مدتی عضویت در انجمن طبق شرایطی که هیئت مدیره تعیین خواهد کرد، عضو اصلی خواهد شد.
7-3 عضو افتخاری از میان اشخاص، مقامات دولتی و خصوصی، دانشمندان ایرانی و خارجی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و یا خدمات ارزنده به پیشبرد صنعت کشور و يا رسیدن انجمن به اهداف خویش نموده باشند، توسط هیئت مدیره انتخاب می شود.
7-4 انتخاب اعضای اصلی، با تصویب هیئت مدیره و یا کمیته ای به انتخاب هیئت مدیره می باشد. اعضای اصلی دارای حق رأی در مجامع می¬باشند. اعضای وابسته و افتخاری با تصویب هیئت مدیره، انتخاب می شوند، ولی در مجامع دارای حق رأی               نمی باشند.
ماده ۸- شرایط عضویت اصلی
الف- درخواست کتبی عضویت و قبول اساسنامه انجمن و تعهد به اجرای مفاد و مقررات آن.
ب- داشتن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
پ- مورد تأئید بودن واحد توسط وزارت صنایع و انطباق دامنه فعالیت با تعریف سازندگان تجهیزات صنعتی به تشخیص هیئت مدیره.
ت- پرداختن مبالغ ورودیه و حق عضویت سالانه.
ث- داشتن کارت معتبر عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
ج- فعال بودن واحد.
تبصره ۱: تعیین ضوابط عضویت و صلاحیت اعضاء از اختیارات مجمع عمومی است، این ضوابط از طرف هیئت مدیره تهیه و تدوین گردیده و پس از تصویب آن در مجمع عمومی، لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که به دلیل واجد شرایط نبودن هر یک از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نشود متقاضی می تواند اعتراض خود را به بازرس قانونی اعلام نماید. تصمیمات مجمع در این مورد قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. هیئت مدیره با دریافت اعتراضیه متقاضی، موظف به طرح موضوع در دستور کار اولین جلسه مجمع عمومی خواهد بود.
تبصره ۲: درصورتی¬که هر یک از اعضای پذیرفته شده شرایط عضویت خود را در انجمن از دست بدهد، ضمن الزام به انجام تعهدات قبلی، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته خواهد شد.
ماده 9- منابع مالی
الف- حق ورودیه اعضاء که پرداخت آن فقط برای یک بار در طول مدت عضویت خواهد بود ، توسط مجمع عمومی تعیین می گردد.
ب- حق عضویت سالانه توسط هیئت مدیره و با توجه به تعداد اعضاء و هزینه انجمن تعيين و اعلام میگردد.
پ- حق العمل مشاوره و سایر خدمات.
ت- انجمن می¬تواند از هدایا، عطايا، وقف، قبول وصیت و کمک های نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده و چنانچه ضرورت اقتضا نماید با تصویب هیئت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک ها و مؤسسات اعتباری با شرکت ها و اشخاص عضو را دارد.

فصل سوم - ارکان انجمن

ماده ۱۰-  ارکان انجمن
اركان انجمن عبارتند از:
الف- مجامع عمومی (عادی و فوق العاده).
ب- هيئت مديره.
پ- بازرسان.
ماده ۱۱-مجامع عمومی
مجمع عمومی عالی ترین رکن انجمن می‌باشد که از اجتماع اعضاء یا نمایندگان آنان تشکیل می گردد و بر دو نوع است: الف: مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده ب: مجمع عمومی فوق العاده.
ماده ۱۲-مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده
12-1 اعضای مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده، از اجتماع اعضاء یا نمایندگان آنان بنابه دعوت هیئت مدیره از طریق نمابر یا نامه پست سفارشی همراه با آگهی در روزنامه کثیر الانتشار انجمن و به ترتیب مقرر در این اساسنامه تشکیل می گردد. (در آگهی دعوت، محل تشکیل جلسه، ساعت و تاریخ برگزاری همراه با دستور جلسه قید خواهد شد).
12-2 مجمع عمومی عادی در هر سال یک بار و در چهار ماهه اول سال (درفاصله بین اول فروردین لغایت پایان تیرماه) تشکیل     می گردد. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بر حسب ضرورت و نیاز تشکیل می گردد.
ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق العاده
برای اتخاذ تصمیم در مواردی که در دستور جلسه آن قید خواهد شد، مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرس و یا به تقاضای حداقل 3/1عضای اصلی تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۴- هیئت مدیره
هیئت مدیره مسئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع اعضاء می باشد و مرکب از ۷ عضو اصلی و ۲ عضو على البدل است که توسط مجمع عمومی عادی با رای مخفی و برای مدت سه سال انتخاب می¬شوند.
ماده ۱۵-  شرایط عضویت در هیئت مدیره:
الف-  دارا بودن تابعیت ایرانی.
ب- داشتن حسن شهرت.
پ-  متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
ت-   مدیر عامل و یا عضو هیئت مدیره شرکت های عضو با بیش از ۵ سال سابقه کار مرتبط با صنعت ساخت تجهیزات.
تبصره 1: از هر شرکت عضو، بیش از یک نفر نمی تواند در هیئت مدیره و یا بازرس قانونی و علی البدل انتخاب شود.
تبصره 2: اعضایی که در هیئت مدیره سایر انجمن¬های حرفه ای تخصصی عضویت دارند، حق شرکت در انتخابات هیئت مدیره انجمن را نخواهند داشت.
ماده ۱۶- دبیر
دبیر انجمن، ریاست امور دبیرخانه را عهده دار بوده و مسئول تشکیلات اجرائی انجمن خواهد بود. دبیر، عامل اجرائی مصوبات هیئت مدیره می باشد و توسط هیئت مدیره انتخاب و استخدام می گردد.
ماده ۱۷-بازرس
یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس على البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و مسئولیت بررسی و اظهار نظر در مورد صحت صورت دارائی ها و صورتجلسات، عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه را به عهده داشته و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره دراختیار مجمع می‌‌‌گذارد، اظهار نظر می نمایند.
تبصره:  بازرس می‌تواند از اعضاء هیئت مدیره شرکت¬های عضو نیز انتخاب شود.
ماده ۱۸-خزانه دار
خزانه دار مسئول اداره امور مالی انجمن بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورت جلسات مالی انجمن را تنظیم، وصولی ها و پرداخت ها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی انجمن، با اطلاع رئیس هیئت مدیره، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

فصل چهارم: وظایف ارکان انجمن

ماده ۱۹-  وظایف مجمع عمومی عادی
الف- رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش هیئت مدیره .
ب- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی انجمن.
پ- انتخاب یا عزل اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان.
ت- تعیین نحوه و نوع اطلاع رسانی ( دعوت به جلسات ، مجامع و ...).
ث- بررسی و تصویب آئین نامه ها و مقررات کلی حاکم بر انجمن.
ج- تعیین خط مشی انجمن.
چ- بررسی تصویب اساسنامه در بدو تأسیس.
ح- تصمیم گیری در مورد مطالبی که در دستور جلسه مجمع قرار داشته و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نیست.
خ- تعیین حق ورودیه عضویت اعضاء.
ماده ۲۰- وظایف مجمع عمومی فوق العاده
الف- انجام هر نوع اصلاح و تغییر در اساسنامه.
ب- تعیین مرکز انجمن و تصویب تغییر آن و يا تصويب تفویض اختیار به هیئت مدیره در این زمینه .
پ- تصمیم گیری در مورد انحلال انجمن و انتخاب هیئت تصفیه.
ماده ۲۱- شرایط و نحوه تشکیل مجامع
21-1 مجمع عمومی، نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضران یا غایبان لازم الاجرا خواهد بود.
21-2 مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک مجموع اعضای اصلی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت می یابد. چنانچه در اولین جلسه، حد نصاب لازم حاصل نگردد، جلسه دوم بنا به دعوت مجدد اعضای هیئت مدیره و به فاصله حداقل ۱۵ روز و حداکثر ۲۵ روز از تاریخ جلسه اول و با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد. در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با رأی اکثریت نصف به علاوه یک اعضاء اصلی حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود، مگر در انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی ملاک انتخاب خواهد بود.
21-3 مجمع عمومی فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک مجموع اعضای اصلی رسمیت می یابد. چنانچه در اولین جلسه، حد نصاب لازم حاصل نگردد، جلسه دوم بنا به دعوت مجدد اعضای هیئت مدیره و به فاصله حداقل ۱۵ روز وحداکثر ۲۵ روز از جلسه اول و با حضور بیش از 3/ ا اعضای اصلی رسمیت می یابد. درمجمع عمومی فوق العاده ، تصمیمات همواره با رای  اکثریت 3/2  اعضاء اصلی حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.
21-4 اولین مجمع عمومی با ریاست مسن ترین فرد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت و سپس نسبت به انتخاب هیئت رئیسه جهت اداره جلسه اقدام می گردد.
21-5 مجامع عمومی بعدی با ریاست رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره رسمیت می یابد و سپس در مورد انتخاب اعضاء هیئت رئیسه رأی گیری به عمل می آید و پس از آن، اداره مجمع توسط هیئت رئیسه انتخابی انجام می پذیرد.
21-6 از مذاکرات و تصمیمات مجمع، صورتجلسه ای توسط منشی تهیه و تنظیم و به امضای هیئت رئیسه مجمع خواهد رسید.
21-7 صورتجلسه مجمع و فهرست اسامی حاضران در مجمع و اعلام نتایج آن و کلیه مدارک می بایست به امضای هیئت رئیسه برسد.
21-8  کلیه اعضای انجمن با وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه کتبی، فردی را برای حضور در جلسات مجامع معرفی می نمایند. وکالتنامه و معرفی نامه های کتبی، به پیوست صورتجلسات مجامع، در انجمن نگاهداری خواهد شد.
21-9 هر وکیل فقط مجاز به وکالت از طرف یک عضو می باشد.
21-10 هر عضو اصلی، در مجامع دارای فقط یک رأی می باشد و هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رأی خود، بیش از یک رأی دیگر به وکالت و نمایندگی از طرف عضو دیگر داشته باشد.
21-11 اخذ رای در مجامع به صورت غیر علنی و کتبی است، به جز مواردی که در اساسنامه پیش بینی و یا در مجمع در مورد آن تصمیم گیری شده است.
21-12 دعوت به تشکیل مجامع به جز اولین جلسه مجمع عمومی عادی که با دعوتنامه کتبی هیئت مؤسس تشکیل خواهد شد یا از طریق انتشار آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار،که هر ساله توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد و حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع از طرف هيأت مديره انجام می پذیرد. نوشتن دستور جلسه، محل، روز و ساعت تشکیل جلسه، در آگهی دعوت الزامی است.
21-13 ملاک تشخیص تعداد افراد حاضر در جلسات مجامع، صورت حضور و غیابی است که حاضران دربدو ورود خود به جلسه اصالتاً و یا به نمایندگی، آن را امضاء می نمایند.
21-14 هیئت مدیره صرف نظر از اینکه مکلف به دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه است، هرگاه لازم بداند و یا بنا به درخواست کتبی بازرس و یا 3/1 اعضای انجمن، برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و با مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، طبق مقررات این اساسنامه از اعضاء دعوت به عمل خواهد آورد.
21-15 در صورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و يا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ، بازرس می تواند راساٌ نسبت به دعوت مجمع بر اساس مفاد اساسنامه اقدام نماید. همچنین حداقل 3/1 اعضاء میتوانند در خواست کتبی خود مبنی بر تشکیل مجمع را به بازرس ارائه نمایند. در صورت خودداری بازرس از دعوت به تشکیل مجمع (حداکثر دو ماه پس از ارائه درخواست)، حداقل 3/1 اعضاء اصلی می توانند رأسا نسبت به دعوت اعضاء برای تشکیل مجمع اقدام نمایند.
21-16 هر عضو اصلی می‌تواند تا پنج روز قبل از تشکیل مجمع عادی به‌ طور فوق العاده، از مقام دعوت کننده درخواست نماید که مواردی به جز موضوع دعوت را به دستور جلسه مجمع اضافه نماید. مقام دعوت کننده مکلف است پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع، موارد پیشنهادی را به اطلاع حاضرین در جلسه برساند و در صورت تصویب، در دستور جلسه قرار دهد.
21-17 جلسات مجامع همواره می تواند با تصویب اکثریت اعضای اصلی حاضر در جلسه، برای تنفس تعطیل گردد. حداکثر زمان تنفس برای هر نوبت، پانزده روز خواهد بود و جلسه بعد که ساعت و روز و محل تشکیل آن در صورتجلسه مجمع قید و به اطلاع حاضران رسیده، با حضور هر تعداد از اعضای اصلی رسمیت یافته و توسط همان هیئت رئیسه قبلی اداره خواهد شد. در صورتیکه بعضی از اعضای هیئت رئیسه قبلی غایب باشند، مجدداً افراد دیگری به جای آنها انتخاب خواهند شد.
21-18 نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مجامع عمومی بدون حق رأی به عنوان ناظر شرکت خواهد نمود و عنداللزوم نظرات مشورتی خود را ارائه خواهد کرد.
21-19 کلیه تصمیمات لازم الثبت مجامع عمومی و هیئت مدیره، از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت خواهد رسید.
ماده ۲۲- وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیئت مدیره ,
الف- اجرای مصوبات مجامع عمومی و انجام مقررات این اساسنامه.
ب- حفظ حقوق قانونی و منافع اعضاء.
پ- خرید و فروش ،رهن و معاوضه، اجاره واستجاره اموال منقول وغير منقول و یا فسخ و اقامه آن با غرامت و بدون غرامت و نظایر آن و همچنین اخذ وام از اعضاء و بانک ها مشروط بر آنکه به منظور تجارت و منفعت نباشد. در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال غیر منقول، تصویب یکی از مجامع عمومی الزامی است.
ت- حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان و اقامه هر نوع دعوی یا انصراف از آنها تا مرحله نهائی،که نتیجه حاصل گردد.
ث- امضای تفاهم نامه، مقاوله نامه و پروتکل به نمایندگی از طرف اعضای انجمن به صورت فردی با جمعی.
ج- دستور استخدام و یا عزل کارکنان.
چ- دعوت مجامع عمومی طبق اساسنامه.
ح- تهیه و ارائه گزارش سالیانه به مجمع.
خ- تهیه و تنظیم ترازنامه مالی و همچنین پیش بینی بودجه آتی و ارائه به مجمع
د- تدوین آئین نامه های داخلی و تصویب آن.
ذ- پیشنهاد میزان حق ورودیه عضویت به مجمع عمومی.
ر- اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع به اعضاء و اتاق بازرگانی، حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه.
ز- تشکیل کمیته های ضروری و تعیین حدود و ظایف و برنامه های این کمیته ها، در زمینه امورحقوقی، حل اختلافات، بررسی و تدوین آئین نامه ها، آمار و اطلاعات، رفاهی، تدارکات و پشتیبانی و سایر کمیته های لازم به تشخیص خود و تعیین ضوابط تشکیل و اداره شعب یا نمایندگی های داخلی و خارج از کشور.
ژ- بررسی و تصویب صلاحیت متقاضیان عضویت.
س- اخذ تصمیم در مورد تعلیق عضویت عضو.
ش- انتخاب دبیر انجمن و تعيين حقوق آن و تفویض اختیارات لازم به دبیر.
ص- اقامه دعوی حقوقی یا جزائی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و جوابگوئی به دعاوی که ممکن است علیه انجمن اقامه شود. تعیین وکیل و وکیل در توکیل و قبول آنها و مذاکره و قطع و فصل دعاوی و صلح و سازش در هرگونه امور مربوط به انجمن.
ض- تعیین و تصویب سازمان و تشکیلات پیشنهادی دبیر برای انجمن .
ط- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد طرح های پیشنهادی دبیر.
ظ- نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن.
ع- انجام سایر تکالیفی که در این اساسنامه پیش بینی نشده و برای رسیدن به اهداف مندرج در این اساسنامه لازم است.
غ- احداث هر گونه ساختمان با تصویب مجمع عمومی.
ف- ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
ق- افتتاح و بستن حساب به نام انجمن در بانک ها و تعيين اشخاصی که حق امضاء در حساب های بانک و اسناد تعهد آور و عادی را دارند.
ک- تعیین میزان استهلاک اموال با توجه به قوانین جاری کشور.
گ- تصویب میزان حق عضویت سالیانه اعضاء توسط هیئت مدیره.
ل- اتخاذ تصمیم نهایی در مورد سلب عضویت اعضاء.
م- تصمیم گیری در مورد همکاری یا ائتلاف با سایر تشکل ها.
ماده ۲۳- شرایط و نحوه انتخاب و تشکیل هیئت مدیره
23-1 اعضای هیئت مدیره از بین اعضای اصلی ( مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره موظف شرکتهای عضو) توسط مجمع عمومی و برای مدت سه سال انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع خواهد بود.
تبصره ۱: اعضای هیئت مدیره منتخب، چنانچه قبل از پایان دوره مأموریت در هیئت مدیره انجمن از طرف مؤسسه عضو خلع یا کناره گیری نمایند، از عضویت در هیئت مدیره انجمن نیز خلع میگردند.
تبصره ۲: تا تعیین هیئت مدیره جدید، کلیه مسئولیت ها بر عهده هیئت مدیره قبلی خواهد بود.
تبصره ۳: در صورت لغو عضویت مؤسسه ای که نماینده آن درهیئت مدیره انجمن عضویت دارد، آن عضو مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل جانشین وی می گردد.
تبصره ۴: در صورت پذیرش کاندیداتوری دبیر از سوی مجمع و کسب رای لازم ، عضویت وی در هیئت مدیره به شرط موافقت اولیه هیئت مدیره می باشد .
23-2 هیئت مدیره پس از انتخاب توسط مجمع، در اولین جلسه خود که نباید بیش از حداکثر یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی باشد، از بین اعضای انتخاب شده، یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نائب رئیس، یک نفر را به عنوان منشی، یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید.
23-3 هیئت مدیره در مقابل تمام مراجع و افراد حقیقی و حقوقی نماینده قانونی انجمن خواهد بود و می تواند این حق را مستقیماً اعمال نماید و با به مسئولیت خود، با دادن وکالت با حق توکیل به غیر و نمایندگی به دیگران، واگذار نماید.
23-4 اعضاء هیئت مدیره در مقابل مجمع عمومی عادی انجمن مشتركاً و منفرداً مسئول می باشند.
23-5 هیئت مدیره وظایف خود را به صورت دسته جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضاء حق ندارد اختیارات مربوط به هیئت مدیره را منفرداً اعمال کند، مگر در موارد خاصی که به وی تفویض شده باشد.
23-6 هیئت مدیره نمی تواند تمام و یا برخی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضاء و یا دیگران تفویض نماید.
23-7 تشکیل و رسمیت جلسات هیئت مدیره، منوط به حضور بیش از نیمی از اعضاء می باشد.
23-8 تصمیمات اتخاذ شده در جلسات هیئت مدیره، با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه، نافذ می باشد.
23-9 غیبت در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا هر علت دیگری که مانع از انجام وظیفه سایر اعضاء هیئت مدیره گردد. به منزله استعفای عضو بوده و عضو علی البدل جایگزین وی میگردد. تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن غیبت، با رئیس هیئت مدیره است.
23-10 در صورت استعفاء، فوت و يا فقدان صلاحیت هریک از اعضای هیئت مدیره، عضو دیگری از اعضای على البدل، با توجه به تقدم آراء، جایگزین عضو مذکور خواهد شد.
23-11 هیئت مدیره مکلف است حداقل یک ماه قبل از پایان دوره مأموریت خود نسبت به دعوت مجمع عمومی برای تجدید انتخابات اقدام نماید. چنانچه شش ماه پس از پایان دوره ، به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگیرد، بازرس مکلف است نسبت به دعوت از مجمع عمومی به منظور انتخاب هیئت مدیره اقدام نماید. در صورت عدم تشکیل مجمع به فاصله دو ماه بعد از دعوت توسط بازرس، نامبرده موظف به اعلام مراتب به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای اتخاذ تصمیم مقتضی خواهد بود.
23-12 هیئت مدیره برای انجام وظایف خود، حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل جلسه خواهد داد، مگر اینکه ترتیب دیگری را در این زمینه اتخاذ نماید.
23-13 جلسات هیئت مدیره علاوه بر زمان های مقرر و مصوب، همواره بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره و اعلام توسط دبیر انجمن، به طور فوق العاده، قابل تشکیل خواهد بود.
ماده ۲۴- وظایف دبیر
الف- اداره امور جاری انجمن.
ب- استخدام و به کار گماردن کارکنان، مشاور و کارشناسان پس از تصویب هیئت مدیره.
پ- دعوت اعضاء و تدارک برنامه کار جلسات مجامع و هیئت مدیره.
ت- گزارش فعالیت های انجمن به هیئت مدیره
ث- ارائه برنامه کاری انجمن جهت بررسی توسط هیئت مدیره و هماهنگی با سایر تشکل هائی که دارای اهداف مشابه هستند.
ج- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
چ- ثبت و نگاهداری صورتجلسات هیئت مدیره.
ح- جمع آوری مبالغ ورودیه، حق عضویت، مبالغ کمک های اهدایی و سایر وجوه دریافتی.
خ- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مالی و اداری و دفتر مشخصات کامل اعضاء.
د- دریافت تقاضانامه های عضویت و یا انصراف از عضویت و به جریان انداختن آن ها تا حصول نتیجه.
ماده ۲۵- وظایف بازرس
الف- نظارت بر اقدامات هیئت مدیره درحدود مقررات این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
ب- نظارت و مراقبت بر حسن جریان امور مالی انجمن.
پ- نظارت و رسیدگی به دفاتر، حساب ها، دارائی ها، اوراق و اسناد بهادار و هزینه های انجمن.
ت- دعوت به تشکیل مجمع عمومی در موارد پیش بینی شده در این اساسنامه.
ث- تهیه و تنظیم گزارشات لازم از فعالیت های انجمن و اظهار نظر در مورد ترازنامه وصورت های مالی سالانه برای طرح در مجمع عمومی، حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عادی جهت مراجعه و ملاحظه اعضاء.
تبصره: تصمیماتی که بدون قرائت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان انجمن از طرف مجمع اتخاذ گردد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
فصل پنجم-انحلال وسایر مقررات
ماده ۲۶-انحلال
در موارد زیر انجمن منحل می گردد
الف- بر اساس تصمیم متخذه در جلسات مجمع عمومی فوق العاده.
ب- بر اساس رأی صادره از طرف مراجع قضائی.
ماده ۲۷-هیئت تصفیه
از تاریخ انحلال انجمن، اختیارات مسئولان خاتمه یافته و هيأت تصفیه که از بین اعضاء به تعداد ۳ نفر انتخاب می گردد، امور تصفیه را به عهده خواهد داشت . مدت مأموریت هیئت تصفیه، از تاریخ انتخاب به مدت یکسال خواهد بود. بازرس انجمن پس از انحلال ، به عنوان ناظر تصفیه، انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره ۱: در صورت عدم انتخاب هیئت تصفيه، وظیفه آن بر عهده رئیس هیئت مدیره و بازرسان خواهد بود
تبصره۲: کلیه اموال منقول و غیر منقولی که پس از پرداخت دیون و وصول مطالبات باقی می ماند،  در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد گرفت، تا در جهت اهداف و وظایف اتاق به مصرف برساند.
ماده ۲۸-شرایط تعليق و لغو عضویت اعضاء
موارد زیر موجب محرومیت از عضویت و یا تعلیق عضویت در انجمن خواهد شد:
الف- انحلال شرکت و مؤسسه عضو.
ب- عدم رعایت توصیه ها و تذکرات انجمن نسبت به اجرای آئین نامه ها ، ضوابط و مقررات و مصوبات انجمن.
پ- عدم پرداخت حق عضویت و دیگر وجوه مقرر و مصوب.
ت- توقف موقت فعالیت واحد، حسب اعلام کتبی به انجمن.
تبصره ۱: موارد مندرج در ردیف های ۱.2.3 فوق موجب سلب عضویت و ردیف ۴ سبب تعليق عضویت خواهد شد.
تبصره ۲: آئین نامه اجرائی تعليق و سلب عضویت، توسط هیئت مدیره تهیه و تصویب خواهد شد.
ماده ۲۹-سایر مقررات
29-1 هرگونه تغییر در اساسنامه انجمن، منوط به کسب موافقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجمن خواهد بود.
29-2 سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده ، تابع مقررات و رویه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سایر مقررات مربوط خواهد بود.

این اساسنامه در ۲۹ ماده، ۱4۱ بند و ۱۳ تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن به تاریخ 14/5/97 به تصویب رسید.

 

 

جهت دانلود اساسنامه روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود اساسنامه

 

تاریخ ویرایش : 1400/06/14
کمیسیون های تخصصی کمیته اجرایی کارگروه ها

تلفن : 88342600 , 88348113
فکس : 88345639

آدرس : تهران، بلوار کریم خان زند، بین ایرانشهر و خردمند جنوبی، پلاک 102، طبقه 6شرقی، کد پستی:1584774847
ساعت کاری : شنبه الی سه شنبه ساعت 8 صبح الی 5 بعد از ظهر (چهارشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر)

ارسال ایمیل

ما را دنبال کنید ...

طراحی و اجرا : ارتعاش گستر ایرانیان